Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0007355
Predmet:NADOGRADNJA OKS REVITALIZACIJA III I IV DIO L i D PN-I-173/18-AS
 
21.3.2018Odluka o početku postupka nabave
23.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
5.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja