Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0005411
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PLINACRO-A PN-T-041,067,086,088,098,827/18-MB
 
16.3.2018Odluka o početku postupka nabave
5.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja