Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0008975
Predmet:NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 800/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
 
2.2.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
30.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja