Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F6-0004845
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI D. MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-P-748/17-DT
 
8.12.2017Odluka o početku postupka nabave
27.2.2018Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
11.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
27.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja