Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S F15-0004758
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI D. MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-068/18-DT
 
5.2.2018Odluka o početku postupka nabave
26.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
13.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja