Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0004041
Predmet:IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu "ključ u ruke" (Construction of the compressor station CS1 and reconstruction of the associated gas pipelines and facilities on a "turn key" basis) PN-I-794/17-ŽF
 
19.12.2017Odluka o početku postupka nabave
19.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
19.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
14.2.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
19.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja