Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0005876
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD SOTLA JEZERIŠĆE DN 700/75 (HRVATSKI DIO), MP JEZERIŠĆE-ZABOK DN 700/75 I MP ZABOK-LUČKO DN 700/75 PN-I-106/18-DT
 
21.2.2018Odluka o početku postupka nabave
27.2.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja