Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0004147
Predmet:Kromatografske analize prirodnog plina PN-STU-055-18-LR
 
13.2.2018Odluka o početku postupka nabave
19.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
23.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja