Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0003610
Predmet:Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
 
5.2.2018Odluka o početku postupka nabave
13.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja