Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0003190
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-29,30,38,27,33/18-MB
 
1.2.2018Odluka o početku postupka nabave
8.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
5.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja