Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0001995
Predmet:ODRŽAVANJE EBS-a U 2018-2019 GODINI; PN-PF-664/17-AS PN-PF-664/17-AS
 
23.1.2018Odluka o početku postupka nabave
26.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
30.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja