Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0000555
Predmet:PN-I-789/17-AS; STRUČNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE IZGRADNJE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 TE REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC-LIPOVICA DN 80/50 PN-I-789/17-AS
 
28.12.2017Odluka o početku postupka nabave
10.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
13.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja