Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0025534
Predmet:MOBILNE USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PN-Z-713/17-DT
 
29.11.2017Odluka o početku postupka nabave
6.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja