Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0025323
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-706/17-MB
 
28.11.2017Odluka o početku postupka nabave
4.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
30.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja