Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 076-0007389
Predmet:PN-I-560/17/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI, BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-560/17/TP
 
9.11.2017Odluka o početku postupka nabave
15.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
15.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
24.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
30.11.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja