Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0021869
Predmet:Zimska služba u 2017-2018 godini po grupama PN-T-513,518,519,520,534,535,536,538,539,540/17-LR
 
5.10.2017Odluka o početku postupka nabave
24.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
7.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja