Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0021511
Predmet:Usluga servisa i popravka slavina klase 150 i 300 PN-T-397-17-LR
 
12.10.2017Odluka o početku postupka nabave
19.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja