Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0021291
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ROGATEC-ZABOK I REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-579/17-DT
 
27.9.2017Odluka o početku postupka nabave
17.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
22.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja