Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0020702
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-555/17-ŽF
 
15.9.2017Odluka o početku postupka nabave
9.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
6.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja