Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: N-21-M-124073-170610
Predmet:POPRAVAK BRISOLEJA NA ZGRADI PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-P-334/10-LR
 
16.6.2010Odluka o početku postupka nabave
18.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja