Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0020464
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-554/17-ŽF
 
15.9.2017Odluka o početku postupka nabave
5.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
22.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja