Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0020179
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-582/17-MB
 
26.9.2017Odluka o početku postupka nabave
2.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
24.11.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja