Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:201/S0F5-0019349
Predmet:PN-I-543/17/TP, IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA,ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA PČ SLOBODNICA - MRČ SL. BROD DN 500/75 I ODVOJNI PLINOVOD MRČ SL. BROD - MRS SL. BROD ISTOK, SUKLADNO DON PN-I-543/17/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
21.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
28.12.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja