Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0019294
Predmet:ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-575/17-ŽF
 
15.9.2017Odluka o početku postupka nabave
20.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
23.2.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja