Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0019072
Predmet:REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE S UGRADNJOM PN-T-489/17-DT
 
6.9.2017Odluka o početku postupka nabave
15.9.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.10.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2017Odluka o odabiru / poništenju
21.11.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena datuma i vremena javnog otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0020373


Aktualna javna nadmetanja