Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0015049
Predmet:IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU MP ROGATEC-ZABOK DN 500/50 I REKONSTRUKCIJU MP ZABOK-KUMROVEC DN 150/50 PN-I-415/17-DT
 
11.7.2017Odluka o početku postupka nabave
19.7.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2017Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja