Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0013095
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SUHA ŽBUKA PN-I-406/17/TP
 
12.6.2017Odluka o početku postupka nabave
29.6.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.7.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
8.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja