Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0012890
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-413/17-ŽF
 
13.6.2017Odluka o početku postupka nabave
28.6.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja