Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0012912
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC – OSIJEK DN 300/50 PN-I-412/17-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
28.6.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2017Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja