Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0012427
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-418/17-AS
 
13.6.2017Odluka o početku postupka nabave
21.6.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.7.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja