Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0010515
Predmet:REVITALIZACIJA VIDEOZIDA PN-I-366/17-MV
 
24.5.2017Odluka o početku postupka nabave
30.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
17.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja