Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009078
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA -Pac Ex 2, Multiwarn II, Miniwarn B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-252-17-VLB
 
5.4.2017Odluka o početku postupka nabave
15.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja