Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0025912
Predmet:PN-R-163/13-VLB; IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2013. DO 2015. G. PN-R-163/13-VLB
 
18.3.2013Odluka o početku postupka nabave
20.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
13.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja