Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0008927
Predmet:ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-278/17-MB
 
4.5.2017Odluka o početku postupka nabave
10.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja