Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0007846
Predmet:IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-287/17-ŽF
 
19.4.2017Odluka o početku postupka nabave
26.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja