Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-202/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE CORPORATE PLANNERA PN-UP-202/13-MM
 
12.3.2013Odluka o početku postupka nabave
20.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja