Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0005794
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-247/17-MV
 
27.3.2017Odluka o početku postupka nabave
30.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja