Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004015
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-125/17-MB
 
23.2.2017Odluka o početku postupka nabave
6.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja