Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003871
Predmet:OBNOVA LICENCI ORACLE 2017 PN-PF-176/17-MV
 
27.2.2017Odluka o početku postupka nabave
3.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
5.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja