Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003800
Predmet:PN-Z-172/17/TP, NABAVA AUTOGUMA, LJETNE - ZIMSKE, (radijalne bez zračnica (tubeless)) PN-Z-172/17/TP
 
27.2.2017Odluka o početku postupka nabave
2.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda i otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0004936


Aktualna javna nadmetanja