Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003715
Predmet:IZRADA GEODETSKIH ELABORATA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA PLINOVODE ZLOBIN-OMIŠALJ, ROGATEC-ZABOK (ZAMJENSKI DIO) I ZABOK-KUMROVEC (ZAMJENSKI DIO) PN-I-055/17-MV
 
20.3.2017Odluka o početku postupka nabave
1.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
31.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja