Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0023688
Predmet:PN-SKU-167/13-VLB; ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. Zagreb PN-SKU-167/13-VLB
 
21.2.2013Odluka o početku postupka nabave
14.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
27.5.2013Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja