Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0002811
Predmet:NADOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA SUKAP SUSTAVA PN-I-059/17-MV
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
16.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
20.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja