Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0002855
Predmet:Krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima plinovoda - Grupa A) Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska, Grupa B) Regija transporta plina Središnja Hrvatska PN-T-039,052-17-LR
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
16.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja