Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0002862
Predmet:Krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima plinovoda - Grupa A) Regija transporta plina Zapadna Hrvatska, Grupa B) Regija transporta plina Istočna Hrvatska PN-T-001,050-17-LR
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
16.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja