Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-152/13-MM
Predmet:GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-152/13-MM
 
6.3.2013Odluka o početku postupka nabave
20.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja