Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0020835
Predmet:IZRADA GLAVNOG NA RAZINI IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN-OMIŠALJ DN 1000/100 PN-I-156/13-MB
 
14.2.2013Odluka o početku postupka nabave
7.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
17.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
DANA 27.03.13. IZJAVLJENA ŽALBA NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

Ispravak, izmjena ili dopuna
ŽALBA ODBAČENA KAO NEPRAVODOBNA-PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 08.05.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0036726

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 27.05.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0045535


Aktualna javna nadmetanja