Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-141/13-MB
Predmet:USLUGA DOBROVOLJNOG ( DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA PLINACRO-A PN-SKU-141/13-MB
 
18.2.2013Odluka o početku postupka nabave
6.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
5.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produljenje roka za dostavu ponuda do 29.03.2013.do 10 sati
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0027565


Aktualna javna nadmetanja