Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0016377
Predmet:PN-T-080/13/TP, PN-SKU-084/13/TP, NABAVA AUTOGUMA po grupama kako slijedi:Grupa A) - NABAVA AUTOGUMA ZA VOZILA SEKTORA TRANSPORTA PLINA , Grupa B) - NABAVA AUTOGUMA ZA 36 VOZILA PN-T-080/13/TP, PN-SKU-084/13/TP
 
8.2.2013Odluka o početku postupka nabave
22.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
27.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja