Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-121/13-MM
Predmet:REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA PN-T-121/13-MM
 
8.2.2013Odluka o početku postupka nabave
21.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
31.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja